Tarieven

Uurtarief

Ten aanzien van de tarieven, zal tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief ad. 75,00 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Bijzondere afspraken

Bijzondere afspraken met betrekking tot tarieven, zijn soms mogelijk, afhankelijk van het soort zaak, het eventueel spoedeisend belang van de zaak, het financiële belang, etc. Eventueel kan een vast bedrag, met betrekking tot uitsluitend het honorarium, voor de gehele zaak worden afgesproken.

Depotdeclaractie (voorschot)

Het is gebruikelijk om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens ik met de werkzaamheden zal aanvangen.

De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor uw zaak. Dat zijn onder andere mijn honorarium, verschotten en eventuele reiskosten.

Is het voorschot op, dan kan een aanvullend voorschot worden gevraagd, voor het honorarium en verschotten.

Urenverantwoording

Uiteraard houd ik mijn werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met mijn declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van mij een gedetailleerd overzicht met een urenspecificatie.

tarieven

Kostenstructuur

Kantoorkosten

Kantoorkosten bestaan voornamelijk uit kosten die noodzakelijk zijn voor de goede behartiging van uw zaak. Bijvoorbeeld: reguliere postverzending, telefoon, fax, dataverkeer, kopieerwerk etc.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. Deze worden aan u doorberekend via een declaratie, zodra deze kosten bij mijn kantoor in rekening zijn gebracht.

Uiteraard wordt u vooraf over deze kosten ingelicht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Voorbeelden van verschotten zijn: kosten voor het opvragen van uittreksels (bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of het Kadaster), griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van aangetekende of andere bijzondere postverzending, etc.

Reiskosten

Reiskosten breng ik, op basis van mijn honorarium in beginsel tegen het gebruikelijke uurtarief ad. € 75,00 in rekening.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.

Juridische ondersteuning nodig? Ik help u graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met mij.