Tarieven

Uurtarief

Het standaard uurtarief bedraagt per 1 januari 2015 € 67,50 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met onze declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van ons een urenspecificatie.

Eerste halfuur

Het eerste halfuur wordt niet in rekening gebracht. U kunt dus vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken en te bezien of en op welke wijze wij u kunnen bijstaan. Zo kan er een weloverwogen beslissing genomen worden alvorens met de behandeling van de zaak wordt aangevangen.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.