Klachtenprocedure

Klachten zijn niet prettig. Een klachtenprocedure is dan ook belangrijk.

Uiteraard stel ik hoge eisen aan de dienstverlening. Ik zal er altijd naar streven het maximale voor mijn cliënten te betekenen. Ondanks mijn inzet en uw verwachtingen, kan het onverhoopt voorkomen dat er onvrede ontstaat. Dit is erg vervelend en ik streef dan ook naar een passende en bevredigende oplossing.

Ik hanteer een klachtenprocedure. Op deze pagina leg ik u de klachtenprocedure uit:

klachten

De klachtenprocedure 

  • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Somers Adviezen Op Maat. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Somers Adviezen Op Maat in staat is adequaat te reageren.
  • Indien Opdrachtgever een klacht meldt, schort dit zijn eventuele betalingsverplichting niet op.
  • Indien een klacht gegrond is, zal Somers Adviezen Op Maat de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Somers Adviezen Op Maat slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van onze gedeponeerde algemene voorwaarden.