Privacyverklaring

Privacybeleid Somers Adviezen Op Maat

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie.

Deze privacyverklaring voldoet aan de specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Somers Adviezen Op Maat is een eenmanszaak van de heer S.P. Somers, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60115343 en actief binnen de Juridische Dienstverlening.
 • Somers Adviezen Op Maat is gevestigd en kantoorhoudende te 5553 BJ VALKENSWAARD, aan de Kreijenbeek 367.
 • Somers Adviezen Op Maat is per post te bereiken op correspondentieadres: postbus 4272, 5004 JG TILBURG. Per e-mailbericht is Somers Adviezen Op Maat te bereiken op: info@adviezenopmaat.nl en telefonisch tijdens kantooruren op: 040-2026929.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Somers Adviezen Op Maat hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zeggen daarom toe dat wij:

 • de privacy wet- en regelgeving in acht nemen;
 • uw gegevens zorgvuldig verwerken;
 • uw gegevens niet doorgeven of doorverkopen aan derden;
 • uitsluitend samenwerken met andere partijen als dit voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk is.
 • persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen en organisaties buiten de EU en/of internationale organisaties.

Met deze privacyverklaring wil Somers Adviezen Op Maat u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Welke persoonsgegevens gebruikt Somers Adviezen Op Maat en waarom doen wij dit? (Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens)

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct betrekking op u hebben ofwel naar u te herleiden zijn. Denk hierbij aan uw naam en/of NAW-gegevens. Wij verwerken deze gegevens om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn.

In geen geval zullen wij uw burgerservicenummer (BSN) verwerken. Ondanks dat onder de AVG het BSN geen bijzonder persoonsgegeven meer is, (dat was onder de wet bescherming persoonsgegevens wel het geval) worden de nu geldende regels voor verwerking van het BSN wel gecontinueerd.

Om uw dossier in behandeling te kunnen nemen, hebben wij persoonsgegevens van u en alle overige betrokkenen nodig. De gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om u op de hoogte te kunnen houden en om bijvoorbeeld de rechtbank te kunnen informeren wie u bent. Wij kunnen persoonsgegevens ook delen met een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, (bij een te betekenen exploot). Omdat een gerechtsdeurwaarder zelf een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke betreft, is een verwerkersovereenkomst tussen Somers Adviezen Op Maat en de gerechtsdeurwaarder in dit geval niet aan de orde.

Wie kan uw gegevens inzien?

Uitsluitend de heer S.P. Somers van Somers Adviezen Op Maat heeft als behandelend jurist toegang tot uw gegevens. Omdat de heer S.P. Somers bij ziekte en afwezigheid, uw dossier, na overleg en overeenstemming met u, aan een collega jurist, ter (verdere) behandeling kan overdragen, is het onmogelijk om toe te zeggen dat alleen de heer S.P. Somers, de gegevens inziet. Uiteraard is ons kantoor en zijn onze computers goed beveiligd.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunt u ons vragen om extra beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u op een geheim adres woonachtig bent.

Overeenkomst van Opdracht

In de Overeenkomst van Opdracht die met u is gesloten (vanaf 22 mei 2018) leest u als volgt:

Bescherming persoonsgegevens

Somers Adviezen Op Maat verzamelt persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres. Wij doen dit met de volgende redenen

a. Om u te informeren over het dossier dat u ons uit handen hebt gegeven. Conform onze bewaartermijn, zal Somers Adviezen Op Maat uw persoonsgegevens tot 2 jaar na het archiveren van uw dossier bewaren. Dit is tevens van belang om u in deze periode te kunnen informeren over mogelijk nog te ontvangen brieven van derden.
b. Om u gevraagd en ongevraagd te kunnen informeren over ontwikkelingen, die voor u relevant zouden kunnen zijn.

U hebt te allen tijde recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van de verzamelde gegevens. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u van mening bent dat Somers Adviezen Op Maat niet correct met uw persoonsgegevens omgaat.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een digitaal systeem waartoe uitsluitend de heer S.P. Somers van Somers Adviezen Op Maat toegang heeft.

Internet

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van (commerciële) cookies. Wel kan uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden gevraagd als u via het speciale contactformulier aangeeft contact met ons kantoor te wensen. Deze aanvragen komen rechtstreeks bij het kantoor terecht in de vorm van een inkomend e-mailbericht.

Informatie opvragen

Wanneer u informatie over een lopend dossier wenst, dan kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (dit is identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (dit is authenticeren). Wij verstrekken geen specifieke gegevens over uw dossier via de telefoon of via een e-mailbericht zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mailbericht van uw e-mailadres afkomstig is. Indien u anderen toestemming wilt geven om uw dossier af te handelen, dan vragen wij u dit per machtiging te regelen. Alleen op die manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

Rechten van de cliënt

U hebt het volgende recht met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens:

 • recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens;
 • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen via info@adviezenopmaat.nl of door de heer S.P. Somers te benaderen. Binnen vier weken ontvangt u dan een reactie van ons.

Bij klachten vragen wij u om onze interne klachtenprocedure te doorlopen.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop Somers Adviezen Op Maat met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overige bepalingen

 • Somers Adviezen Op Maat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Verwerkte persoonsgegevens, afkomstig van andere organisaties, zijn niet afkomstig uit openbare bronnen.

Tenslotte

Dit privacybeleid zal regelmatig worden getoetst aan de meest actuele wet- en regelgeving. Zo nodig wordt op die momenten ook het beleid aangepast.

15 oktober 2018