Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Dienstverlening kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

  • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
  • Arbeidszaken
  • Huurzaken

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten).

Dagvaarding laten opstellen en uitbrengen? (kantonrechtspraak)

Komt u er samen met de wederpartij niet uit? In dat geval kunnen wij namens u een dagvaarding opstellen en laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Wij gaan in de dagvaarding gedetailleerd in op uw eis. Wij zullen in dat geval bijvoorbeeld aan de rechter vragen uw vordering toe te wijzen.

Civiel recht

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

Het gaat in de regel meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Wij richten ons op particulieren en het midden- en kleinbedrijf. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De regelgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Snelle, goede en betaalbare advisering is dus van groot belang.

Ons kantoor wil werknemers en werkgevers die problemen zien ontstaan op het gebied van samenwerking, overplaatsing, (door)betaling van loon en of vakantiedagen, ziekte en re-integratie, vaststelling van werktijden, niet verlengen van arbeidscontracten of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel en betaalbaar adviseren en bijstaan.

Dienstverlening bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Tegen een besluit van de overheid waar je het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Ook tegen een besluit tot bijvoorbeeld de verlening van een bouwvergunning aan een ander, waar je last van kunt krijgen, kun je als belanghebbende bezwaar maken. Het is echter van groot belang dat in de bezwaarfase de juiste argumenten (gronden) naar voren worden gebracht. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en je wilt in beroep bij de rechtbank, kun je bij de rechtbank over het algemeen geen andere gronden inbrengen, dan je in bezwaar hebt gedaan.

Daarnaast is het van groot belang dat alles – zowel in bezwaar als beroep – tijdig wordt ingediend. Er gelden strenge termijnen in het bestuursrecht, die onverbiddelijk zijn. Te laat = te laat!!! Dan kan er niets meer tegen een besluit worden gedaan.

Ook voorafgaand aan een beslissing van de overheid kan het zinvol zijn een advocaat in de arm te nemen. In goed overleg met bijvoorbeeld de gemeente kan bijvoorbeeld getracht worden te voorkomen dat een vergunning niet wordt afgegeven. Dan voorkom je dat er bezwaar en beroep moet worden ingediend en bespaar je kosten (en een heleboel ergernis).

  • Beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan
  • Omgevingsvergunning
  • Wob-verzoeken

Juridisch advies en begeleiding buiten de rechter om

Uiteraard staan wij u ook bij met juridisch advies en begeleiding. Door proactief te handelen, waarbij de nadruk ligt op het bereiken van een regeling in overleg, eventueel via bemiddeling en dus buiten de rechter om, worden dikwijls goede resultaten bereikt en lopen de kosten vaak minder hoog op.

Voor meer informatie over onze dienstverlening; neem contact met ons op!