Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Dienstverlening kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten).

Civiel recht

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

De voornaamste terreinen van het civiele recht zijn:

 • huurrecht (woon- en bedrijfsruimte)
 • koop / verkoop, van bijvoorbeeld een woning
 • incassozaken, zoals onbetaalde leveranties van het ene bedrijf aan het andere bedrijf
 • eigendomskwesties, burenrecht en erfdienstbaarheden
 • geschillen betreffende personenvennootschappen (maatschap en vennootschap onder firma)
 • verzekeringsrecht

Zoals uit de voorbeelden blijkt gaat het meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Wij richten ons op particulieren en het midden- en kleinbedrijf. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De regelgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Snelle, goede en betaalbare advisering is dus van groot belang.

Ons kantoor wil werknemers en werkgevers die problemen zien ontstaan op het gebied van samenwerking, overplaatsing, (door)betaling van loon en of vakantiedagen, ziekte en re-integratie, vaststelling van werktijden, niet verlengen van arbeidscontracten of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel en betaalbaar adviseren en bijstaan.

Dienstverlening bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Tegen een besluit van de overheid waar je het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Ook tegen een besluit tot bijvoorbeeld de verlening van een bouwvergunning aan een ander, waar je last van kunt krijgen, kun je als belanghebbende bezwaar maken. Het is echter van groot belang dat in de bezwaarfase de juiste argumenten (gronden) naar voren worden gebracht. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en je wilt in beroep bij de rechtbank, kun je bij de rechtbank over het algemeen geen andere gronden inbrengen, dan je in bezwaar hebt gedaan.

Daarnaast is het van groot belang dat alles – zowel in bezwaar als beroep – tijdig wordt ingediend. Er gelden strenge termijnen in het bestuursrecht, die onverbiddelijk zijn. Te laat = te laat!!! Dan kan er niets meer tegen een besluit worden gedaan.

Ook voorafgaand aan een beslissing van de overheid kan het zinvol zijn een advocaat in de arm te nemen. In goed overleg met bijvoorbeeld de gemeente kan bijvoorbeeld getracht worden te voorkomen dat een vergunning niet wordt afgegeven. Dan voorkom je dat er bezwaar en beroep moet worden ingediend en bespaar je kosten (en een heleboel ergernis).

 • Beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan
 • Omgevingsvergunning
 • Wob-verzoeken
 • Verwerking persoonsgegevens, verzoeken ex (art. 35, lid 1 Wbp)

 

Dienstverlening strafrecht

Binnen het strafrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Lichte strafzaken (zie kantonrechtspraak)
 • Sepot, (klacht niet vervolging, ex art. 12 Sv)

Sepotbeslissing

Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van
mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de
verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er
sprake is van geringe feiten en first offenders, dat wil zeggen verdachten die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk
sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de
voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.

Juridisch advies en begeleiding buiten de rechter om

Uiteraard staan wij u ook bij met juridisch advies en begeleiding, in minnelijke trajecten, (buiten de rechter om);

Voor meer informatie over onze dienstverlening; neem contact met ons op!