Dienstverlening

Dienstverlening van Somers Adviezen Op Maat; voor in principe kunt u mij benaderen voor alle procedures binnen de kantonrechtspraak. Op deze pagina zal ik u mijn Core business toelichten.

dienstverlening

Mijn dienstverlening spitst zich toe op de kantonrechtspraak. Bij de kantonrechter worden onder andere zaken behandelt binnen het civiel recht. Bijvoorbeeld; geldvorderingen tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoopzaken. Maar bijvoorbeeld ook curatele, mentorschap, bewind en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter weer over gaat.

Minnelijke geldvorderingen

Vorderingen op particulieren

Heeft u of uw bedrijf een vordering op een particulier en wenst u, deze vordering ter incasso aan mij over te dragen? Deze dienstverlening leg ik u hieronder (kort) uit.

Ik zal de door u aangeleverde gegevens nakijken en het heeft de voorkeur uw debiteur (de schuldenaar), voor het openstaande bedrag eerst aan te schrijven.

Eenmalige aanmaning (WIK brief)

Voor vorderingen op particulieren dien ik, (tenzij u dat zelf al heeft gedaan), één WIK brief (aanmaning) te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Waarna bij gebreke, tevens de in de wet vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn geworden, evenals de wettelijke rente.

Na het verstrijken van de betalingstermijn, ga ik met u in overleg of u verder wilt gaan met het minnelijke traject, of een gerechtelijke incassoprocedure wenst te starten.

Zakelijke vorderingen

Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken die u met uw schuldenaar in uw uw algemene voorwaarden heeft gemaakt. Bovendien is er bij zakelijke vorderingen sprake van handelsrente. Ook bij deze vorderingen ga ik met u in overleg of u desgewenst een gerechtelijke incassoprocedure wenst te starten.

Civiel recht

Mijn dienstverlening binnen het de kantonrechtspraak is in principe allesomvattend.

Er zijn binnen het civiel recht verschillende soorten procedures die door de kantonrechter worden behandelt: bij de dagvaardingsprocedure (of vorderingsprocedure), een uitgebreide (bodem)procedure en een spoedprocedure (kort geding). Bij de verzoekschriftprocedure een uitgebreide (bodem)procedure en een spoedprocedure (kort geding).

Met welke procedure u te maken heeft, of krijgt, is afhankelijk van uw zaak.

Er daarnaast naar het (eventuele) spoedeisend belang van uw zaak moeten worden gekeken en is het van belang hoe uw zaak dient te worden aangebracht.

Ook de dienstverlening dient hierop te worden aangepast.

kantonrechtspraak

Ik kan u (onder andere) juridisch bijstaan binnen de kantonrechtspraak bij het navolgende. 

Als gedaagde

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter?

De dienstverlening als gedaagde leg ik hieronder kort uit;

Ik kan uw belangen behartigen bij het opstellen van uw verweer (“Conclusie van Antwoord”) en desgewenst eventueel tevens een tegenvordering in te stellen (“Eis in Reconventie”).

Daarnaast kan ik u ter zitting vertegenwoordigen, mocht de kantonrechter een zitting (comparitie van partijen) gelasten.

Met het starten van een procedure

Het als gemachtigde namens u starten van een dagvaardings- en of verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.

In die hoedanigheid het behandelen en compareren van uw zaak ter terechtzitting bij geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,–.

Wanneer door een minnelijke incassoprocedure uw debiteur niet betaald, kan er gekozen worden een gerechtelijke incassoprocedure te starten.

Bij een gerechtelijke incassoprocedure wordt uw debiteur gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen.

Ik zal naast uw hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en een proceskostenveroordeling voor u vorderen.

Hierbij wordt dus een gerechtelijke procedure gestart die zal uitmonden in een vonnis.

Vaak is het uitbrengen van een dagvaarding al voldoende om een debiteur tot betaling over te halen. Wanneer betaling uitblijft, beslist de rechter.

Na uitspraak van de rechter kan ik het vonnis, (executoriale titel) door de gerechtsdeurwaarder laten betekenen en ten uitvoer laten leggen. Dit kan leiden tot beslaglegging op loon, uitkering, roerende en/of onroerende zaken, banktegoeden en dergelijke van de debiteur.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De regelgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. De dienstverlening binnen het arbeidsrecht leg ik hieronder (kort) uit.

Arbeidsgeschillen worden beslecht binnen de kantonrechtspraak.

Snelle, goede en betaalbare advisering is dus van groot belang.

Ik wil met mijn dienstverlening werknemers en werkgevers ondersteunen die problemen zien ontstaan op het gebied van ;

 • samenwerking
 • overplaatsing
 • (door)betaling van loon en of vakantiedagen
 • ziekte en re-integratie
 • vaststelling van werktijden
 • niet verlengen van arbeidscontracten of beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • problemen ondervinden met bijvoorbeeld een concurrentiebeding

snel en betaalbaar adviseren en bijstaan.

Ontbinding op verzoek van de werkgever

Ik kan binnen mijn dienstverlening voor u ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderen, onder andere bij;

 • disfunctioneren werknemer
 • een verstoorde arbeidsrelatie
 • ernstig verwijtbaar gedrag
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst die u niet tussentijds kunt opzeggen
 • andere persoonlijke omstandigheden

Voorbeelden

Bijvoorbeeld: u wilt uw werknemer ontslaan, dan kunt u desgewenst samen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de eventuele ontslagvergoeding.

Lukt het niet om tot gezamenlijke afspraken te komen, dan kan ik voor u een ontslagprocedure starten bij het UWV of bij de kantonrechter.

Welke procedure ik namens u dien te starten zal altijd afhangen van de reden voor het voorgenomen ontslag.

Ontbinding op verzoek van de werknemer

Ik kan binnen mijn dienstverlening voor u ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderen onder andere bij;

 • Arbeidsrelatie is blijvend en ernstig verstoord, omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten
 • er een opzegverbod is, of uw werkgever zich niet heeft gehouden aan het opzegverbod.
 • u van mening bent dat het UWV geen toestemming had mogen geven
 • u geen transitievergoeding krijgt of deze vergoeding te laag vindt

Voorbeelden

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer

Bijvoorbeeld: u bent werknemer en wilt zelf de arbeidsovereenkomst ontbinden, omdat uw arbeidsrelatie blijvend en ernstig verstoord is. Ik kan in een dergelijk geval een financiële vergoeding vorderen. Bijvoorbeeld een schadevergoeding, transitievergoeding of aanvullende (billijke) vergoeding als de werkgever “ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten”. Dan kan ik voor u een procedure starten bij de kantonrechter.

Loonconflicten

Als bijvoorbeeld uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt, dan heeft u niet alleen recht op het (achterstallige) loon, maar ook op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

Ook dan kan ik voor u een (spoed)procedure starten bij de kantonrechter.

Ontslag op staande voet

De dienstverlening als u te maken krijgt met ontslag op staande voet, leg ik hieronder kort uit;

Met ontslag op staande voet beëindigt (meestal) de werkgever (of de werknemer) de arbeidsovereenkomst per direct. Daarvoor moet hij of zij een dringende reden hebben die hij of zij bij het ontslag ook direct moet noemen. De werknemer krijgt dan per direct geen loon meer.

Als u (werknemer) het niet eens bent met een ontslag op staande voet, kan ik voor binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechtbank indienen.

In dit verzoekschrift zal ik de rechter verzoeken om het ontslag te vernietigen of u een billijke vergoeding toe te kennen.

Ontslag op staande voet is vernietigbaar als het niet voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • er is sprake van een dringende reden
 • het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden
 • de ontslagreden is de werknemer onverwijld meegedeeld

Als u het niet eens bent met een gegeven ontslag op staande voet, zal ik in eerste instantie vaak schriftelijk bij de werkgever bezwaar aantekenen.

Dit heeft juridisch echter weinig tot geen effect. Temeer omdat alleen een kantonrechter een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan vernietigen. Ik moet dan namens u wel binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de kantonrechter hebben ingediend. Als dit niet, (of te laat), zal worden ingediend dan zal de rechter het ontslag niet meer ongedaan kunnen maken.

Buiten de rechter om

Procederen komt vaak pas om de hoek kijken, als laatste remedie. Procederen is niet goedkoop. De dienstverlening richt zich daarom in beginsel op overleg met de wederpartij.

Natuurlijk wilt u proberen geschillen in onderling overleg en met de juiste omgangsvormen, tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te brengen.

Buiten de rechter om (in der minne), ga ik voor u allereerst proberen uw (geld)vordering op een minnelijke manier te innen.

Het bellen, aanschrijven, aanmanen van een debiteur zijn daar eventuele voorbeelden van. Mocht dit geen of onvoldoende resultaat opleveren, pleit ik er ter zitting voor u mijn tong vanaf.

Juridische ondersteuning nodig? Ik help u graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met mij.