Home

Welkom bij Somers Adviezen Op Maat! Door onze gespecialiseerde Juridische Dienstverlening in combinatie met onze know how, leveren wij maatwerk bij uitstek!

Goed juridisch advies is van eminent belang! Elke zaak is anders en behoeft een specifieke benadering. Maatwerk blijft hierbij ons uitgangspunt! 

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het navolgende; 

 • Dagvaarding laten opstellen
 • Conclusie van Antwoord
 • Eis in Reconventie
 • Begeleiding ter zitting
 • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Regelingen in der minne (buiten de rechter om)
 • Bezwaar en beroep bij overheden
 • Wob-verzoeken

Neem voor meer informatie over ons en/of onze dienstverlening contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Intakegesprek en algemene voorwaarden

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we in samenspraak met u, een afspraak in voor een intakegesprek. Wij hebben de beschikking over kantoorruimte binnen ons dienstverleningsgebied. Eventueel kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Op alle overeenkomsten tussen Somers Adviezen Op Maat en diens opdrachtgevers zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website, met de inhoud waarvan opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor ons. Wij proberen voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kunnen wij met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken. Als u het kantoor belt, streven wij ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zullen wij u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.

Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat wij op de hoogte worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Dienstverleningsgebied

Ons dienstverleningsgebied strekt zich grofweg uit in de gebieden tussen Tilburg, Nijmegen, Almere en Den Haag. Dit betreft echter een indicatie. Buiten deze gebieden zal er eerst een kosten-baten analyse moeten plaatsvinden, alvorens wij uw (eventuele) zaak in behandeling zullen nemen.

Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Dienstverlening kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten).

Dagvaarding laten opstellen en uitbrengen? (kantonrechtspraak)

Komt u er samen met de wederpartij niet uit? In dat geval kunnen wij namens u een dagvaarding opstellen en laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Wij gaan in de dagvaarding gedetailleerd in op uw eis. Wij zullen in dat geval bijvoorbeeld aan de rechter vragen uw vordering toe te wijzen.

Civiel recht

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

Het gaat in de regel meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Wij richten ons op particulieren en het midden- en kleinbedrijf. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De regelgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Snelle, goede en betaalbare advisering is dus van groot belang.

Ons kantoor wil werknemers en werkgevers die problemen zien ontstaan op het gebied van samenwerking, overplaatsing, (door)betaling van loon en of vakantiedagen, ziekte en re-integratie, vaststelling van werktijden, niet verlengen van arbeidscontracten of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel en betaalbaar adviseren en bijstaan.

Dienstverlening bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Tegen een besluit van de overheid waar je het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Ook tegen een besluit tot bijvoorbeeld de verlening van een bouwvergunning aan een ander, waar je last van kunt krijgen, kun je als belanghebbende bezwaar maken. Het is echter van groot belang dat in de bezwaarfase de juiste argumenten (gronden) naar voren worden gebracht. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en je wilt in beroep bij de rechtbank, kun je bij de rechtbank over het algemeen geen andere gronden inbrengen, dan je in bezwaar hebt gedaan.

Daarnaast is het van groot belang dat alles – zowel in bezwaar als beroep – tijdig wordt ingediend. Er gelden strenge termijnen in het bestuursrecht, die onverbiddelijk zijn. Te laat = te laat!!! Dan kan er niets meer tegen een besluit worden gedaan.

Ook voorafgaand aan een beslissing van de overheid kan het zinvol zijn een advocaat in de arm te nemen. In goed overleg met bijvoorbeeld de gemeente kan bijvoorbeeld getracht worden te voorkomen dat een vergunning niet wordt afgegeven. Dan voorkom je dat er bezwaar en beroep moet worden ingediend en bespaar je kosten (en een heleboel ergernis).

 • Beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan
 • Omgevingsvergunning
 • Wob-verzoeken

Juridisch advies en begeleiding buiten de rechter om

Uiteraard staan wij u ook bij met juridisch advies en begeleiding. Door proactief te handelen, waarbij de nadruk ligt op het bereiken van een regeling in overleg, eventueel via bemiddeling en dus buiten de rechter om, worden dikwijls goede resultaten bereikt en lopen de kosten vaak minder hoog op.

Voor meer informatie over onze dienstverlening; neem contact met ons op!

Over ons

Het gezicht achter Somers Adviezen Op Maat is Sebastiaan Somers.

Sebastiaan is een gedreven jurist met een strategische blik. Voor Sebastiaan is het belangrijk dat de juiste doelgroep wordt bereikt. De oplossing om drempels te verlagen? Sebastiaan is er helder in: beter informeren, helder communiceren en een aangepaste  dienstverlening.

Op welk moment om hulp of advies vragen?

Het moment om juridisch advies te vragen? Als alles uit de hand is
gelopen? Dat kan, maar liever eerder! Goed juridisch advies kan veel leed
besparen! Bij Somers Adviezen Op Maat kunt u voor vele juridische vraagstukken terecht.

In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

Door ons tijdig in te schakelen voorkomt u veel ellende en hoge kosten!

Informatieverstrekking aan ons

Een jurist is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen.

Geef ons zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

Tarieven

Uurtarief

Het standaard uurtarief bedraagt per 1 januari 2015 € 67,50 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met onze declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van ons een urenspecificatie.

Kostenstructuur

Kantoorkosten

Kantoorkosten bestaan voornamelijk uit kosten die noodzakelijk zijn voor de goede behartiging van uw zaak. Bijvoorbeeld: reguliere postverzending, telefoon, fax, dataverkeer, kopieerwerk etc.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. Deze worden aan u doorberekend via een declaratie, zodra deze kosten bij ons in rekening zijn gebracht. Uiteraard wordt u vooraf over deze kosten ingelicht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voorbeelden van verschotten zijn: kosten voor het opvragen van uittreksels (bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of het Kadaster), griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van aangetekende of andere bijzondere postverzending, etc.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.

Het is gebruikelijk en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens wij de werkzaamheden aanvangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp.

Contact

Wij zijn op werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur en tussen 13:00 – 18.00 uur telefonisch bereikbaar op: 040-2026929.

CORRESPONDENTIEADRES: POSTBUS 4272, 5004 JG TILBURG

 

Neemt u liever per e-mail contact met ons op? Stuur uw e-mail dan naar info@adviezenopmaat.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.