Home

Juridische Dienstverlening van Somers Adviezen Op Maat. In combinatie met mijn strategie en know how, op die manier lever ik maatwerk bij uitstek!

Sebastiaan biedt juridische dienstverlening aan en is naast jurist eigenaar van Somers Adviezen Op Maat
Sebastiaan Somers, jurist en eigenaar van Somers Adviezen Op Maat
Graag zoek ik waar mogelijk, het overleg op. Maar waar nodig, pleit ik ter zitting mijn tong er voor u af.Sebastiaan Somers

Goed juridisch advies is van eminent belang! Elke zaak is anders en behoeft een specifieke benadering. Maatwerk blijft hierbij mijn uitgangspunt! 

Met mijn jarenlange ervaring in de juridische dienstverlening, kan ik voor u optreden, waarbij mijn doelgroep specifiek het midden- en kleinbedrijf en particulieren betreft.

Uiteraard sta ik desgewenst ook grotere ondernemingen bij. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen.

Ook hier is mijn strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij tevens het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en uiteindelijk middels executie door de deurwaarder.

meer informatie over mij of mijn kantoor

In principe kunt u mij benaderen voor alle procedures binnen de kantonrechtspraak.

Bijvoorbeeld onder andere bij;

  • Allesomvattende juridische dienstverlening en/of adviezen binnen de kantonrechtspraak
  • Buitengerechtelijke geldvorderingen (minnelijke incassotrajecten)
  • Civiele zaken (geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,–
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer
  • Loonconflicten
  • Ontslag op staande voet (verzoek om vernietiging)
  • Concurrentiebeding op verzoek werkgever
  • Concurrentiebeding op verzoek ex-werknemer
  • Regelingen in der minne, (buiten de rechter om)

meer informatie over mijn dienstverlening

Voorzittershamer veel gebruikt binnen de juridische dienstverlening

Procederen

Het komt vaak pas om de hoek kijken, als laatste remedie binnen de juridische dienstverlening.

Uiteraard is dat niet goedkoop. Natuurlijk wilt u proberen geschillen in onderling overleg en met de juiste omgangsvormen, tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te brengen.

Buiten de rechter om zal ik voor u allereerst proberen uw (geld)vordering op een minnelijke manier te innen.

Het bellen, aanschrijven, aanmanen van een debiteur zijn daar eventuele voorbeelden van. Mocht dit geen of onvoldoende resultaat opleveren, ga ik voor u procederen en ga ik bij de kantonrechter voor het beste resultaat.

Intakegesprek

Nadat u contact met mij heeft opgenomen, plan ik in samenspraak met u, een afspraak in voor een intakegesprek.

Ik heb de beschikking over kantoorruimte binnen mijn dienstverleningsgebied. Eventueel kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

contact met mij

Na het intakegesprek ontvangt u een vrijblijvende offerte of aanbieding, waarin onder meer opgenomen de (eventueel) gemaakte afspraken en de te verwachten kosten.

U dient deze offerte of aanbieding, (indien u akkoord bent met de inhoud van hetgeen is opgenomen in de offerte en/of aanbieding en de van toepassing zijnde gedeponeerde algemene voorwaarden) binnen 14 dagen, door u ondertekend aan mij per e-mailbericht te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, doe ik u van belangrijke brieven en andere stukken, afschriften toekomen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Somers Adviezen Op Maat en diens opdrachtgevers, is steeds van toepassing, de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden van Somers Adviezen Op Maat, c.q. de versie van de algemene voorwaarden van Somers Adviezen Op Maat welke gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Somers Adviezen Op Maat, met de inhoud waarvan opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u in de voetnoot van deze website, inzien en downloaden in PDF formaat. Een exemplaar dezes, wordt u, op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Communicatie en bereikbaarheid

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor mij. Ik probeer voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal lukt het, binnen 24 uur nadat u belt een afspraak met u te maken. Als u mijn kantoor belt, streef ik ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zal ik u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen. Het is belangrijk voor de geleverde juridische dienstverlening en voor uw bereikbaarheid dat ik op de hoogte zal worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Dienstverleningsgebied

Mijn dienstverleningsgebied strekt zich grofweg uit in de gebieden tussen Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Haag, Almere en Nijmegen. Dit betreft echter een indicatie. Buiten deze gebieden zal er eerst een kosten-baten analyse moeten plaatsvinden, alvorens ik uw (eventuele) zaak in behandeling kan nemen.