Home

Welkom bij Somers Adviezen Op Maat! Door onze gespecialiseerde Juridische Dienstverlening in combinatie met onze know how, leveren wij maatwerk bij uitstek!

Goed juridisch advies is van eminent belang! Elke zaak is anders en behoeft een specifieke benadering. Maatwerk blijft hierbij ons uitgangspunt!

Neem voor meer informatie over ons en/of onze dienstverlening contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Intakegesprek en algemene voorwaarden

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we in samenspraak met u, een afspraak in voor een intakegesprek. Wij hebben de beschikking over kantoorruimte binnen ons dienstverleningsgebied. Eventueel kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Op alle overeenkomsten tussen Somers Adviezen Op Maat en diens opdrachtgevers zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website, met de inhoud waarvan opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Communicatie

 

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor ons. Wij proberen voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kunnen wij met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken. Als u het kantoor belt, streven wij ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zullen wij u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.

Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat wij op de hoogte worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Dienstverleningsgebied

Ons dienstverleningsgebied strekt zich grofweg uit in de gebieden tussen Tilburg, Nijmegen, Almere en Den Haag. Dit betreft echter een indicatie. Buiten deze gebieden zal er eerst een kosten-baten analyse moeten plaatsvinden, alvorens wij uw (eventuele) zaak in behandeling zullen nemen.

 

Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Dienstverlening kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten).

Civiel recht

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

Het gaat in de regel meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Wij richten ons op particulieren en het midden- en kleinbedrijf. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De regelgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Snelle, goede en betaalbare advisering is dus van groot belang.

Ons kantoor wil werknemers en werkgevers die problemen zien ontstaan op het gebied van samenwerking, overplaatsing, (door)betaling van loon en of vakantiedagen, ziekte en re-integratie, vaststelling van werktijden, niet verlengen van arbeidscontracten of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel en betaalbaar adviseren en bijstaan.

Dienstverlening bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Tegen een besluit van de overheid waar je het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Ook tegen een besluit tot bijvoorbeeld de verlening van een bouwvergunning aan een ander, waar je last van kunt krijgen, kun je als belanghebbende bezwaar maken. Het is echter van groot belang dat in de bezwaarfase de juiste argumenten (gronden) naar voren worden gebracht. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en je wilt in beroep bij de rechtbank, kun je bij de rechtbank over het algemeen geen andere gronden inbrengen, dan je in bezwaar hebt gedaan.

Daarnaast is het van groot belang dat alles – zowel in bezwaar als beroep – tijdig wordt ingediend. Er gelden strenge termijnen in het bestuursrecht, die onverbiddelijk zijn. Te laat = te laat!!! Dan kan er niets meer tegen een besluit worden gedaan.

Ook voorafgaand aan een beslissing van de overheid kan het zinvol zijn een advocaat in de arm te nemen. In goed overleg met bijvoorbeeld de gemeente kan bijvoorbeeld getracht worden te voorkomen dat een vergunning niet wordt afgegeven. Dan voorkom je dat er bezwaar en beroep moet worden ingediend en bespaar je kosten (en een heleboel ergernis).

 • Beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan
 • Omgevingsvergunning
 • Wob-verzoeken

Dienstverlening strafrecht

Binnen het strafrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Lichte strafzaken (zie kantonrechtspraak)
 • Sepot, (klacht niet vervolging, ex art. 12 Sv)

Sepotbeslissing

Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van
mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de
verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er
sprake is van geringe feiten en first offenders, dat wil zeggen verdachten die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk
sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de
voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.

Juridisch advies en begeleiding buiten de rechter om

Uiteraard staan wij u ook bij met juridisch advies en begeleiding, in minnelijke trajecten, (buiten de rechter om);

Voor meer informatie over onze dienstverlening; neem contact met ons op!

 

Over ons

 

Het gezicht achter Somers Adviezen Op Maat is Sebastiaan Somers.

Sebastiaan is een gedreven jurist met een strategische blik. Voor Sebastiaan is het belangrijk dat de juiste doelgroep wordt bereikt. De oplossing om drempels te verlagen? Sebastiaan is er helder in: beter informeren, helder communiceren en een aangepaste dienstverlening.

 

Op welk moment om hulp of advies vragen?

Het moment om juridisch advies te vragen? Als alles uit de hand is
gelopen? Dat kan, maar liever eerder! Goed juridisch advies kan veel leed
besparen! Bij Somers Adviezen Op Maat kunt u voor vele juridische vraagstukken terecht.

In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

Door ons tijdig in te schakelen voorkomt u veel ellende en hoge kosten!

Informatieverstrekking aan ons

Een jurist is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen.

Geef ons zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

Tarieven

Uurtarief

Het standaard uurtarief bedraagt per 1 januari 2015 € 67,50 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met onze declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van ons een urenspecificatie.

Eerste halfuur

Het eerste halfuur wordt niet in rekening gebracht. U kunt dus vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken en te bezien of en op welke wijze wij u kunnen bijstaan. Zo kan er een weloverwogen beslissing genomen worden alvorens met de behandeling van de zaak wordt aangevangen.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie.

Deze privacyverklaring voldoet aan de specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Somers Adviezen Op Maat is een eenmanszaak van de heer S.P. Somers, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60115343 en actief binnen de Juridische Dienstverlening.
 • Somers Adviezen Op Maat is gevestigd en kantoorhoudend te 5625 BS Eindhoven, aan de Heliasweg 9.
 • Somers Adviezen Op Maat is per post te bereiken op correspondentieadres: postbus 4272, 5004 JG TILBURG. Per e-mailbericht is Somers Adviezen Op Maat te bereiken op: info@adviezenopmaat.nl en telefonisch tijdens kantooruren op: 040-2026929.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening, met inbegrip het uitvoeren van werkzaamheden voor derden en activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen en organisaties buiten de EU en/of internationale organisatie.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

 • Wij delen persoonsgegevens met een bewerker of derde, daaronder begrepen; (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand).

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

Rechten van betrokkene, (inzage, correctie en verwijdering)

 • Betrokkene heeft het recht op inzage van de verwerkte persoonsgegevens.
 • Betrokkene heeft het recht op correctie van de verwerkte persoonsgegevens.
 • Betrokkene heeft het recht op verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.
 • Betrokkene heeft het recht de gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Overige bepalingen

 • Betrokkene kan bij oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens een klacht indienen bij de toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 • Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht, is betrokkene verplicht zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken aan Somers Adviezen Op Maat.
 • Indien betrokkene zijn of haar persoonsgegevens niet verstrekt, kan geen overeenkomst van opdracht tot stand komen en zullen er geen werkzaamheden worden verricht.
 • Somers Adviezen Op Maat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Verwerkte persoonsgegevens, afkomstig van andere organisaties, daaronder begrepen; (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand), zijn niet afkomstig uit openbare bronnen.