Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Juridisch advies en begeleiding bij civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Juridisch advies en begeleiding bij arbeidszaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij huurzaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkoopzaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
 • Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten). Het is belangrijk dat er tijdig actie zal worden ondernomen. Wacht dus niet te lang en neem tijdig contact op!

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Belastingen, toeslagen, uitkeringen

Wij geven u gedegen juridisch advies en behartigen uw belangen bij het instellen van beroep in de volgende zaken:

-Belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete en is uw bezwaar afgewezen?

-Toeslagen

Heeft de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar tegen de beslissing over uw toeslag afgewezen? 

 

 

-Uitkeringen

Is uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u dit terugbetalen? Heeft u bezwaargemaakt en is dit afgewezen?

 

-Persoonsgebonden budget

Is uw aanvraag voor de pgb afgewezen, (deels) ingetrokken of moet u terugbetalen en is uw bezwaar hiertegen ook afgewezen?

Gezondheid en zorg

Wij geven u gedegen juridisch advies en behartigen uw belangen bij het instellen van beroep in de volgende zaken:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) (deels) afgewezen en is uw bezwaar ook afgewezen?

Huis en omgeving

-Omgevingsvergunning

Juridisch advies en begeleiding bij het instellen van beroep over de omgevingsvergunning. Dit geldt zowel voor de aanvrager van de omgevingsvergunning als voor belanghebbenden.

Voorts hebben wij veel expertise in de volgende bestuursrechtelijke zaken;

 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij WOB verzoeken.
 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij verzoeken over de eventuele verwerking van persoonsgegevens (art. 35 Wbp)

Wob-verzoeken

Somers Adviezen Op Maat kan desgewenst namens u een Wob-verzoek indienen bij een overheidsorgaan.

In de praktijk is het verstandig om een Wob-verzoek schriftelijk en per aangetekende post aan de overheidsinstantie voor te leggen. Het heeft onze voorkeur om uw Wob-verzoek steeds per aangetekende post in te dienen. Elektronisch een verzoek indienen (per fax of e-mail) mag in principe wel, maar die mogelijkheid kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten. Bovendien is de overheidsinstantie verplicht om bij een weigering van uw schriftelijke verzoek, u ook schriftelijk te melden waarop de weigering gebaseerd is.

 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij verzoeken tot informatie over de verwerking van persoonsgegevens (Art. 35, lid 1 Wbp).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het zou kunnen zijn dat u wilt weten of uw persoongegevens worden verwerkt. Ingevolge artikel 35, lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunnen wij namens u een verzoek indienen, om te bezien of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit inzagerecht ziet ook op overzicht van personen die betreffende gegevens hebben gezien. Het transparantiebeginsel is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Strafrecht

Binnen het strafrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zie kantonrechtspraak)
 • Juridisch advies en begeleiding bij klacht niet vervolging (art. 12 Sv).

Klacht niet vervolging (Art. 12 Sv)

Het Openbaar Ministerie is de instantie die beslist welke strafbare feiten voor
de rechter worden gebracht. Als aangifte is gedaan door het slachtoffer en het
Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan, wordt door het Openbaar Ministerie een zogenaamde sepotbeslissing gegeven.

Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van
mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de
verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er
sprake is van geringe feiten en first offenders, dat wil zeggen verdachten die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk
sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de
voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.
De kennisgeving van niet verdere vervolging wordt door het openbaar
ministerie toegezonden aan diegene die aangifte heeft gedaan. Iedere direct
belanghebbende kan tegen de kennisgeving zelf of door diens gemachtigde hiertegen een klaagschrift indienen bij het hof.

Somers Adviezen Op Maat dient als gemachtigde namens u het hierboven bedoelde klaagschrift in en staat u zonodig ter zitting bij, (mocht het hof een zitting gelasten). Er zijn geen termijnen verbonden aan het indienen van een klacht. In het algemeen zal een redelijke termijn worden aangehouden, maar er dient wel sprake te zijn van een aanvaardbare termijn. Dit in verband met eventuele bewijsproblematiek, strafvermindering wegens tijdsverloop en het afnemend nut van strafrechtelijke afhandeling wegens tijdsverloop.