Home

Goed juridisch advies is van eminent belang! Elke zaak is anders en behoeft een specifieke benadering. Maatwerk blijft hierbij ons uitgangspunt!

Onze gespecialiseerde dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Kantonrechter (kantonrechtspraak)

-Juridisch advies en begeleiding bij civiele zaken tot een bedrag van € 25.000

-Juridisch advies en begeleiding bij arbeidszaken

-Juridisch advies en begeleiding bij huurzaken

-Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkoopzaken

-Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000

-Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zoals              snelheidsovertredingen)

Bestuursrecht

– Belastingen

– Toeslagen

– Uitkeringen

– Gezondheid en zorg

– Huis en omgeving

– WOB verzoeken

– Worden uw persoonsgegevens verwerkt? (art. 35 Wbp)

Strafrecht

– Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zie kantonrechtspraak)

– Juridisch advies en begeleiding bij klacht niet vervolging (art. 12 Sv)

Neem voor meer informatie over ons en/of onze dienstverlening contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Kantonrechter
Huurconflicten
UWV Amsterdam
Toeslagen Belastingdienst
Persoonsgegevens
Art. 12 Sv.
Wie zijn wij
Onze tarieven
Contact

Intakegesprek en algemene voorwaarden

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we in samenspraak met u, een afspraak in voor een intakegesprek. Wij hebben de beschikking over kantoorruimte binnen ons dienstverleningsgebied. Eventueel kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Op alle overeenkomsten tussen Somers Adviezen Op Maat en diens opdrachtgevers zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website, met de inhoud waarvan opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor ons. Wij proberen voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kunnen wij met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken. Als u het kantoor belt, streven wij ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zullen wij u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.

Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat wij op de hoogte worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Dienstverleningsgebied

Ons dienstverleningsgebied strekt zich grofweg uit in de gebieden tussen Tilburg, Nijmegen, Almere en Den Haag. Dit betreft echter een indicatie. Buiten deze gebieden zal er eerst een kosten-baten analyse moeten plaatsvinden, alvorens wij uw (eventuele) zaak in behandeling zullen nemen.

 

Dienstverlening

Onze dienstverlening strekt zich uit binnen de volgende rechtsgebieden;

Kantonrechter (kantonrechtspraak)

Binnen de kantonrechtspraak staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Juridisch advies en begeleiding bij civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
 • Juridisch advies en begeleiding bij arbeidszaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij huurzaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkoopzaken
 • Juridisch advies en begeleiding bij consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
 • Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Gedaagde (kantonrechtspraak)

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Bent u gedagvaard en loopt de procedure bij de kantonrechter? Somers Adviezen Op Maat kan uw belangen behartigen bij het opstellen van een “Conclusie van Antwoord”, eventueel een “Eis in Reconventie” en ter zitting, (mocht de kantonrechter een zitting gelasten). Het is belangrijk dat er tijdig actie zal worden ondernomen. Wacht dus niet te lang en neem tijdig contact op!

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

Belastingen, toeslagen, uitkeringen

Wij geven u gedegen juridisch advies en behartigen uw belangen bij het instellen van beroep in de volgende zaken:

-Belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete en is uw bezwaar afgewezen?

-Toeslagen

Heeft de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar tegen de beslissing over uw toeslag afgewezen? 

 

 

-Uitkeringen

Is uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u dit terugbetalen? Heeft u bezwaargemaakt en is dit afgewezen?

 

-Persoonsgebonden budget

Is uw aanvraag voor de pgb afgewezen, (deels) ingetrokken of moet u terugbetalen en is uw bezwaar hiertegen ook afgewezen?

Gezondheid en zorg

Wij geven u gedegen juridisch advies en behartigen uw belangen bij het instellen van beroep in de volgende zaken:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) (deels) afgewezen en is uw bezwaar ook afgewezen?

Huis en omgeving

-Omgevingsvergunning

Juridisch advies en begeleiding bij het instellen van beroep over de omgevingsvergunning. Dit geldt zowel voor de aanvrager van de omgevingsvergunning als voor belanghebbenden.

Voorts hebben wij veel expertise in de volgende bestuursrechtelijke zaken;

 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij WOB verzoeken.
 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij verzoeken over de eventuele verwerking van persoonsgegevens (art. 35 Wbp)

Wob-verzoeken

Somers Adviezen Op Maat kan desgewenst namens u een Wob-verzoek indienen bij een overheidsorgaan.

In de praktijk is het verstandig om een Wob-verzoek schriftelijk en per aangetekende post aan de overheidsinstantie voor te leggen. Het heeft onze voorkeur om uw Wob-verzoek steeds per aangetekende post in te dienen. Elektronisch een verzoek indienen (per fax of e-mail) mag in principe wel, maar die mogelijkheid kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten. Bovendien is de overheidsinstantie verplicht om bij een weigering van uw schriftelijke verzoek, u ook schriftelijk te melden waarop de weigering gebaseerd is.

 • Juridisch advies, begeleiding, bezwaar en beroep bij verzoeken tot informatie over de verwerking van persoonsgegevens (Art. 35, lid 1 Wbp).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het zou kunnen zijn dat u wilt weten of uw persoongegevens worden verwerkt. Ingevolge artikel 35, lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunnen wij namens u een verzoek indienen, om te bezien of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit inzagerecht ziet ook op overzicht van personen die betreffende gegevens hebben gezien. Het transparantiebeginsel is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Strafrecht

Binnen het strafrecht staan wij u desgevraagd bij de volgende zaken bij;

 • Juridisch advies en begeleiding bij lichte strafzaken (zie kantonrechtspraak)
 • Juridisch advies en begeleiding bij klacht niet vervolging (art. 12 Sv).

Klacht niet vervolging (Art. 12 Sv)

Het Openbaar Ministerie is de instantie die beslist welke strafbare feiten voor
de rechter worden gebracht. Als aangifte is gedaan door het slachtoffer en het
Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan, wordt door het Openbaar Ministerie een zogenaamde sepotbeslissing gegeven.

Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van
mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de
verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er
sprake is van geringe feiten en first offenders, dat wil zeggen verdachten die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk
sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de
voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.
De kennisgeving van niet verdere vervolging wordt door het openbaar
ministerie toegezonden aan diegene die aangifte heeft gedaan. Iedere direct
belanghebbende kan tegen de kennisgeving zelf of door diens gemachtigde hiertegen een klaagschrift indienen bij het hof.

Somers Adviezen Op Maat dient als gemachtigde namens u het hierboven bedoelde klaagschrift in en staat u zonodig ter zitting bij, (mocht het hof een zitting gelasten). Er zijn geen termijnen verbonden aan het indienen van een klacht. In het algemeen zal een redelijke termijn worden aangehouden, maar er dient wel sprake te zijn van een aanvaardbare termijn. Dit in verband met eventuele bewijsproblematiek, strafvermindering wegens tijdsverloop en het afnemend nut van strafrechtelijke afhandeling wegens tijdsverloop.

 

 

Over ons

 

Sebastiaan is een gedreven jurist met een strategische blik. Voor Sebastiaan is het belangrijk dat de juiste doelgroep wordt bereikt. De oplossing om drempels te verlagen? Sebastiaan is er helder in: beter informeren, helder communiceren en een aangepaste dienstverlening.

 

Op welk moment om hulp of advies vragen?

Het moment om juridisch advies te vragen? Als alles uit de hand is
gelopen? Dat kan, maar liever eerder! Goed juridisch advies kan veel leed
besparen! Bij Somers Adviezen Op Maat kunt u voor vele juridische vraagstukken terecht.

In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

Door ons tijdig in te schakelen voorkomt u veel ellende en hoge kosten!

Informatieverstrekking aan ons

Een jurist is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen.

Geef ons zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

Tarieven

Uurtarief

Het standaard uurtarief bedraagt per 1 januari 2015 € 67,50 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met onze declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van ons een urenspecificatie.

Eerste halfuur

Het eerste halfuur wordt niet in rekening gebracht. U kunt dus vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken en te bezien of en op welke wijze wij u kunnen bijstaan. Zo kan er een weloverwogen beslissing genomen worden alvorens met de behandeling van de zaak wordt aangevangen.

Na het intakegesprek ontvangt u een opdrachtovereenkomst, waarin onder meer opgenomen de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten. U dient deze overeenkomst binnen een week na het intakegesprek door u ondertekend aan het kantoor te retourneren. Zonder uw handtekening worden geen werkzaamheden in uw zaak verricht.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u afschriften van alle belangrijke brieven en stukken.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons gegeven hebt vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.